Oblikovanje.com
Linkedin logotip Facebook logotip Instagram logotip Twitter logotip
Izdelava spletnih strani in splošni pogoji poslovanja

IZDELAVA SPLETNIH STRANI IN SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA.

Izdelava spletnih straniizdelava spletnih trgovinspletne rešitve ter gostovanje na strežnikih Oblikovanje.com so podvržene splošnim pogojem poslovanja in uporabe storitev podjetja Oblikovanje.com d.o.o.

IZDELAVA SPLETNIH STRANI

Izdelava spletnih strani se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani in izvajalcem (Oblikovanje.com d.o.o.). Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila. Za stvari, ki niso posebej določene v pogodbi veljajo splošni pogoji poslovanja Oblikovanje.com d.o.o.

S svojimi projekti smo uspešni, kar potrjujejo tudi prejete nagrade in priznanja.

IZDELAVA SPLETNIH TRGOVIN

Izdelava spletnih trgovin se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani, izvajalcem (Oblikovanje.com d.o.o.) ter morebitnimi tretjimi osebami, ki sodelujeo ob kasnejšem poslovnem delovanju spletne trgovine (procesant kreditnih kartic pri plačevanju v spletni trgovini ipd.). Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila. Za stvari, ki niso posebej določene v pogodbi veljajo splošni pogoji poslovanja Oblikovanje.com d.o.o.SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNIH STORITEV OBLIKOVANJE.COM

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen


Storitve Oblikovanje.com obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh www.Oblikovanje.com, še posebej:

  • Izdelava spletnih strani.
  • Poslovne spletne rešitve.
  • CRM sistemi.
  • Registracija in upravljanje mednarodnih domen.
  • Gostovanje in tehnično vzdrževanje spletnih strani in elektronske pošte.

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev Oblikovanje.com je podjetje Oblikovanje.com informatika in oblikovanje d.o.o., Slovenska 25, 9000 Murska Sobota, z davčno številko Si19817096

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev Oblikovanje.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev Oblikovanje.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Oblikovanje.com.

(v nadaljevanju Uporabnik)

Stranka Oblikovanje.com je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev Oblikovanje.com

(v nadaljevanju Stranka)

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen


Storitve Oblikovanje.com opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev Oblikovanje.com (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljanim naročilom storitev preko spletnih strani Oblikovanje.com naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen


Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

4. člen


Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.Oblikovanje.com. če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

5. člen


Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

6. člen


Naročnina na Oblikovanje.com storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na spletnih straneh Oblikovanje.com in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

7. člen


Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po dvajsetih 20 dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

TRAJANJE IN RAZVEZA NAROČNIŠKE POGODBE

8. člen


Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjem s tekočim cenikom storitev Ponudnika.

9. člen


Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 3 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

10. člen


Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

11. člen


Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

KONKURENCA IN VAROVANJE PODATKOV

12. člen


Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

TEHNIČNA PODPORA STRANKAM

13. člen


Strankam je ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte podpora@Oblikovanje.com .

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani Oblikovanje.com ali poslani na podpora@Oblikovanje.com iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov.

14. člen


Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Oblikovanje.com, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

15. člen


Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov Oblikovanje.com in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

16. člen


Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajalal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte.

časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

17. člen


Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

18. člen


V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

19. člen


Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali preperiči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

20. člen


Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze se varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

21. člen


Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

22. člen


Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

23. člen


Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

  • Naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu.
  • Če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika.
  • Če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi.
Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE IN POŠILJANJE NEZAŽELENIH SPOROČIL (ANG. SPAM)

24. člen


Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku € 5.000.

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštnp listo (ang. mailing-listo).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Masovno pošiljane elektronskih sporočil se priporoča v obdobjih manjše obremenitve poštnih strežnikov t.j med 00-06 uro oz. med nedelovnimini dnevi. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neporedno poslovno škodo tretjim osebam.

REGISTRACIJA .SI DOMEN

25. člen


Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja Ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si domen). Zato si Ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

26. člen


Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

V primeru naročila mednarodnih domen se Naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

ODZIVNI ČAS, NUJNOST DEL IN DODATKI CENE

27. člen


Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na podpora@oblikovanje.com

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti "Navadno". Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot Nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve.

Dela, opredeljena z oznako "Zelo nujno", se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

ODPOVED DEL

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec / Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

- odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
- odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
- odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
- odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi
V Murski Soboti, dne 01.08.2008

Popravki in dopolnitve:
(popravek 27. člena 01.08.2008)
(popravek cen v € 01.01.2007).